Doc. MUDr. Josef Kopecký, DrSc. - lékař
Lékařskou fakultu vystudoval na Univerzitě Palackého v Olomouci. Po promoci pracoval na chirurgickém oddělení Krajské nemocnice v Ostravě a na Klinice dětské chirurgie DFN v Praze. Získal atestaci z všeobecné chirurgie I. a II. stupně a atestaci z dětské chirurgie. Od r. 1976 byl přednostou chirurgického oddělení Krajské nemocnice v Ostravě, která pod jeho vedením získala v roce 1986 statut Chirurgické kliniky ILF Praha. Vykonával zároveň funkci krajského chirurga a byl členem poradního sboru hlavního chirurga a ministra zdravotnictví. V roce 1979 obhájil vědeckou hodnost kandidáta lékařských věd a v roce 1992 doktora věd na Univerzitě Karlově v Praze. Habilitoval na lékařské fakultě Univerzitě Palackého v Olomouci v roce 1981 a jako docent pro obor chirurgie vedl odbornou praxi posluchačů LF.

Během dlouholeté praxe absolvoval řadu studijních pobytů a mezinárodních konferencí v zahraničí. Byl členem výboru Československé chirurgické společnosti a členem výboru Pediatricko-chirurgické společnosti. Předsedou Spolku lékařů v Ostravě. V letech 1999-2001 byl Ministrem zdravotnictví a Ministrem školství ČR jmenován přednostou Chirurgické kliniky Fakultní nemocnice s poliklinikou v Ostravě. Byl dlouholetým externím členem chirurgické katedry ILF Praha, externím členem chirurgické katedry LF UP v Olomouci a členem komise pro státní závěrečné zkoušky z chirurgie na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové.

Během klinické praxe chirurga podílel se na léčení více než 100.000 chirurgických pacientů a provedl více než 10.000 operací a u řady dalších asistoval. Předsedal řadě našich i zahraničních kongresů, přednesl 350 odborných přednášek, 132 prací publikoval v domácí i zahraniční odborné literatuře. Podílel se na plnění řady výzkumných úkolů a grantů. Byl recenzentem několika chirurgických publikací a oponentem habilitačních řízení na lékařských fakultách.

Po zřízení Lékařské fakulty Ostravské university byl přednášejícím chirurgie a členem vědecké rady.

Prezidentem Československé republiky byl vyznamenán medailí Za vynikající práci.
Česká lékařská společnost ocenila jeho práci Čestným členstvím České lékařské společnosti,  Čestným členstvím České Pediatricko-chirurgické společnosti, Čestným členstvím České chirurgické společnosti a Čestným členstvím České traumatologické společnosti. Je nositelem řady dalších vyznamenání a ocenění. Zasloužil se o vznik a byl prvním přednostou Chirurgické kliniky ILF Krajské nemocnice v Ostravě. Je zakladatelem oboru dětské chirurgie v Moravskoslezském kraji. V posledních desítiletích se intenzivně věnuje problematice léčení onemocnění prsů, zejména léčbě rakoviny prsní žlázy.

Více v :Who is who?(v České republice) str. 744, 9.vydání,2011, ISBN 978-3-7290-0096-4

zpět]

 


Mamocentrum-FEMINA, s.r.o., Třebovická 5316, Ostrava Třebovice, tel.: 596 632 446
Mamocentrum-FEMINA, s. r. o., pracoviště rehabilitace, Bankovní 6, Moravská Ostrava, tel.: 607 261 261

info@mamocentrum-femina.cz